نمودار دایره ایی

نمودار میله ایی

توسعه
طراحی
فروش
تست

نمودار دایره ایی

نمودار حلقه ایی

 • برنامه ریزی
 • تحلیل
 • طراحی
 • کد نویسی
 • تست
 • برنامه ریزی
 • تحلیل
 • طراحی
 • کد نویسی
 • تست

نمودار خطی

 • یک
 • دو
 • یک
 • دو
X